انتقال تصاویر دوربین های مدار بسته

قابليت سيستم هاي دوربين هاي مدار بسته  بر كسي پوشيده نيست :
•    نظارت بر امنيت مكانهاي مهم و حساس از راه دور
•    كاهش بهاي تامين امنيت مداوم در تمام نقاط حساس
•    مشاهده و نظارت بر خط توليد كارخانجات و انبارها
•    مشاهده و ضبط تصاوير سرقت و خشونت در مكانهاي خصوصي و عمومي نظير پاركينگها ،انبارها ،فروشگاهها و …
•    ضبط تصاوير اتفاقات مختلف جهت جلوگيري از تكرار اشتباهات و آموزش پرسنل
•    ضبط وقايع در بانكها و سيستمهاي خود پرداز
•    كنترل ترافيك در سطح شهر،بزرگراهها و جاده هاي خارج از شهر
•    نظارت طولاني مدت جهت كنترل پروژه در ساخت و سازهاي عمراني
•    معرفي و نمايش مكانهاي توريستي  و مشاهده وضعيت آنها از راه دور
•    استفاده در مراكز هوا شناسي
•    دانشگا هها ،مراكز تحقيقاتي ،مراكز علمي و پژوهشي ،موسسات آموزش عالي ،كتابخانه ها و آزمايشگاه ها
•    قابل استفاده در سمينارها ،كنفرا نسها و … از راه دور بدون حضور فيزيكي در محل بصورت تصوير واقعي

 

3

 

اما انتقال تصاوير اين دوربين ها به مكان هايي كه مورد نظر است هميشه از طريق روشهاي متداول مانندكابل كشي و يا انتقال از طريق خطوط تلفن  امكان پذير نيست كابل كشي در فواصل و مكان هاي خاصي امكان پذير است و كيفيت تصاوير انتقالي از طريق خطوط تلفن هم قابل قبول نيست ، شركت شبكه JSP با استفاده از سيستمهاي وايرلس امكان انتقال تصاوير را در فواصل طولاني با كيفيت عالي و همزمان(Real) در مكان هاي مورد نظر را فراهم نموده است .