خدمات طراحي و مشاوره

•    طراحي زير ساخت سوئيچنگ و لايه شبکه هاي LAN و Campus LAN
•    طراحي زير ساخت روتينگ در شبکه هاي Campus LAN و Enterprise
•    طراحي بستر شبکه اي ديتا سنتر مبتني بر ديتا سنتر نسخه ۳ سيسکو
•    طراحي بستر شبکه ديتا سنتر در قالب تکنولوژي  Unified Computing system
•    طراحي ساختار هاي Resiliency شامل High Availability و Redundancy در شبکه هاي LAN و Data Center
•    راه اندازي ساختار شبکه اي مبتني بر  Network Virtualization
•    طراحي ساختار هاي WAN با حداکثر کارايي و دسترسي
•    طراحي ساختار هاي کنترل و بهينه سازي  Quality of Service
•    طراحي ساختار IP Planning شبکه هاي LAN و WAN
•    بررسي و ارائه راه کار هاي افزايش کارايي شبکه ها
•    طراحي و ارائه راه کارهاي ارتقاء و  Migration
•    بررسي و ارائه LOM و Proposal بر اساس نياز کارفرما
•    مشاوره و نظارت بر روند اجراي پروژه
•    طراحي ساختار Active شبکه هاي ديتاسنتر
•    مستند سازي

 

9