سرویس های اختصاصی

سرویس های اختصاصی وایرلس
4Mb/sec
حجم : نامحدود
زمان : 3 ماه
قیمت پایه : 13,080,000 ریال
قیمت نهایی : 39,240,000 ریال
3Mb/sec
حجم : نامحدود
زمان : 3 ماه
قیمت پایه : 10,137,000 ریال
قیمت نهایی : 30,411,000 ریال
2Mb/sec
حجم : نامحدود
زمان : 3 ماه
قیمت پایه : 6,976,000 ریال
قیمت نهایی : 20,928,000 ریال
1Mb/sec
حجم : نامحدود
زمان : 3 ماه
قیمت پایه : 3,597,000 ریال
قیمت نهایی : 10,791,000 ریال
  • سرویس اینترانت ۱۰مگابیت بر ثانیه ماهیانه ۷۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.