سرویس های اشتراکی

نوع سرویس (مگابیت بر ثانیه)
همه
۸
۱۲
۱۶
۲۰

زمان (ماه)
همه
۶
۱۲

حجم (گیگا بایت )
همه
۵۰
۱۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۸۰۰
۱۰۰۰
۱۲۰۰

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۱۲۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماه
سرعت : ۶ تا ۸
قیمت : ۲۹,۲۵۵,۶۰۰ ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۶۰۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماه
سرعت : ۶ تا ۸
قیمت : ۱۴,۸۱۳,۱۰۰ ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۱۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماه
سرعت : ۶ تا ۸
قیمت : ۸,۵۴۵,۶۰۰ ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۵۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماه
سرعت : ۶ تا ۸
قیمت : ۴,۴۷۹,۹۰۰ ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۶۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماه
سرعت : ۶ تا ۸
قیمت : ۱۶,۳۷۱,۸۰۰ ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۳۰۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماه
سرعت : ۶ تا ۸
قیمت : ۸,۳۶۰,۳۰۰ ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۸۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماه
سرعت : ۸ تا ۱۲
قیمت : ۲۰,۴۴۸,۴۰۰ ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۴۰۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماه
سرعت : ۸ تا ۱۲
قیمت : ۱۰,۳۹۸,۶۰۰ ریال

۱۶ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۱۰۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماه
سرعت : ۱۲ تا ۱۶
قیمت : ۲۸,۸۷۴,۱۰۰ ریال

۱۶ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۵۰۰ گیگابایت

زمان : ۶ ماه
سرعت : ۱۲ تا ۱۶
قیمت : ۱۴,۶۰۶,۰۰۰ ریال

۲۰ مگابیت بر ثانیه
حجم : ۱۲۰۰ گیگابایت

زمان : ۱۲ ماه
سرعت : ۱۲ تا ۲۰
قیمت : ۳۴,۰۷۳,۴۰۰ ریال