سرویس های ویژه مجتمع ها ۱

سرویس های فوق بدون احتساب ارزش افزوده (۹ درصد ) می باشند.


حداقل تعهد سرعت (کیلوبیت بر ثانیه)
همه
۱۲۸
۲۵۶
۵۱۲
۱۰۲۴

زمان (ماه)
همه
۱
۳
۶
۱۲

حجم (گیگا بایت )
همه
۴
۹
۱۶
۲۵

SP-TO 2M
حجم :   4 گیگابایت

زمان :   1 ماه
حداقل تعهد سرعت :   128 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   166,500 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   166,500 ریال
مبلغ با مالیات :   185,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 2M
حجم :   9 گیگابایت

زمان :   3 ماه
حداقل تعهد سرعت :   128 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   344,900 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   344,900 ریال
مبلغ با مالیات :   380,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 2M
حجم :   16 گیگابایت

زمان :   6 ماه
حداقل تعهد سرعت :   128 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   529,400 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   529,400 ریال
مبلغ با مالیات :   580,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 2M
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   12 ماه
حداقل تعهد سرعت :   128 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   732,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   732,000 ریال
مبلغ با مالیات :   800,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 4M
حجم :   4 گیگابایت

زمان :   1 ماه
حداقل تعهد سرعت :   256 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   174,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   174,000 ریال
مبلغ با مالیات :   190,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۴۰۹۶ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 4M
حجم :   9 گیگابایت

زمان :   3 ماه
حداقل تعهد سرعت :   256 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   367,400 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   367,400 ریال
مبلغ با مالیات :   400,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۴۰۹۶ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 4M
حجم :   16 گیگابایت

زمان :   6 ماه
حداقل تعهد سرعت :   256 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   574,400 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   574,400 ریال
مبلغ با مالیات :   630,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۴۰۹۶ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 4M
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   12 ماه
حداقل تعهد سرعت :   256 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   822,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   822,000 ریال
مبلغ با مالیات :   900,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۴۰۹۶ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 8M
حجم :   4 گیگابایت

زمان :   1 ماه
حداقل تعهد سرعت :   512 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   189,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   189,000 ریال
مبلغ با مالیات :   210,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۸۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 8M
حجم :   9 گیگابایت

زمان :   3 ماه
حداقل تعهد سرعت :   512 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   379,800 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   379,800 ریال
مبلغ با مالیات :   435,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۸۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 8M
حجم :   16 گیگابایت

زمان :   6 ماه
حداقل تعهد سرعت :   512 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   641,200 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   641,200 ریال
مبلغ با مالیات :   700,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۸۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 8M
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   12 ماه
حداقل تعهد سرعت :   512 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   936,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   936,000 ریال
مبلغ با مالیات :   1,020,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۸۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M
حجم :   4 گیگابایت

زمان :   1 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   219,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   219,000 ریال
مبلغ با مالیات :   240,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M
حجم :   9 گیگابایت

زمان :   3 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   487,800 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   487,800 ریال
مبلغ با مالیات :   535,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M
حجم :   16 گیگابایت

زمان :   6 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   821,200 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   821,200 ریال
مبلغ با مالیات :   900,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   12 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   1,296,000 ریال
مبلغ شبانه :   0 ریال
جمع کل :   1,296,000 ریال
مبلغ با مالیات :   1,415,000 ریال
وضعیت شبانه :   غیر رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   مطابق روزانه

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M NF
حجم :   4 گیگابایت

زمان :   1 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   219,000 ریال
مبلغ شبانه :   47,000 ریال
جمع کل :   266,000 ریال
مبلغ با مالیات :   290,000 ریال
وضعیت شبانه :   رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   1024 کیلوبیت

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M NF
حجم :   9 گیگابایت

زمان :   3 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   487,800 ریال
مبلغ شبانه :   141,000 ریال
جمع کل :   628,800 ریال
مبلغ با مالیات :   690,000 ریال
وضعیت شبانه :   رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   1024 کیلوبیت

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M NF
حجم :   16 گیگابایت

زمان :   6 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   821,200 ریال
مبلغ شبانه :   282,000 ریال
جمع کل :   1,103,200 ریال
مبلغ با مالیات :   1,105,200 ریال
وضعیت شبانه :   رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   1024 کیلوبیت

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه

SP-TO 16M NF
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   12 ماه
حداقل تعهد سرعت :   1024 کیلوبیت
مبلغ سرویس :   1,296,000 ریال
مبلغ شبانه :   564,000 ریال
جمع کل :   1,860,000 ریال
مبلغ با مالیات :   2,030,000 ریال
وضعیت شبانه :   رایگان
حداکثر سرعت شبانه :   1024 کیلوبیت

سرعت تا ۱۶۳۸۴ کیلوبیت بر ثانیه