سرویس های ویژه مجتمع ها ۲

سرویس های فوق بدون احتساب ارزش افزوده (۹ درصد ) می باشند.


حداقل تعهد سرعت
همه
۱۲۸ Kb

۵۱۲ Kb
۱ Mb
۲ Mb
۶ Mb
۸ Mb
۱۲ Mb

زمان (ماه)
همه
۱
۳
۶
۱۲

حجم (گیگا بایت )
همه
۳
۵
۶
۱۰
۱۲
۲۰
۲۵
۴۰
۴۸
۸۰

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   5 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   220,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   300,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   480,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   690,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   550,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   760,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,200,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   910,000 ریال

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   48 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   1,480,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   3 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   170,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   5 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   250,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   790,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   380,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   550,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   760,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   710,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   910,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,340,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   1,200,000 ریال

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   1,780,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   3 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   190,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   5 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   270,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   800,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   440,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   620,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   830,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   830,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1و۰۴۰,۰۰۰ ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,480,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   1,460,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   48 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   2,040,000 ریال

۱ مگابیت بر ثانیه
حجم :   80 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   2,600,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   3 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   230,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   5 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   290,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   25 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   810,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   575,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   755,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   880,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,030,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,200,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,570,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   1,940,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   48 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   1,520,000 ریال

۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   80 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   2,790,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   3 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   290,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   10 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   460,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   1,060,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   800,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   900,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   1,030,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,560,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,690,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,950,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   3,010,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   48 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   3,350,000 ریال

۶ مگابیت بر ثانیه
حجم :   80 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   3,690,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   3 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   330,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   10 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   470,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   1,090,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   910,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   1,010,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   1,140,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,790,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,910,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   1,910,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   3,450,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   48 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   3,790,000 ریال

۸ مگابیت بر ثانیه
حجم :   80 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   4,130,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   3 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   380,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   10 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   520,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   1 ماه
مبلغ سرویس :   1,150,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   6 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   1,060,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   1,170,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   3 ماه
مبلغ سرویس :   1,290,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   12 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   2,090,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   2,220,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   40 گیگابایت

زمان :   6 ماه
مبلغ سرویس :   2,480,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   20 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   4,060,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   48 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   4,418,000 ریال

۱۲ مگابیت بر ثانیه
حجم :   80 گیگابایت

زمان :   12 ماه
مبلغ سرویس :   4,740,000 ریال